Atlas chirurgii dziecięcej

Cena: 180,00 zł 180.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Wydanie polskie pod redakcjÄ

CzesĹawa Stoby i GĂźntera Willitala

WspĂłĹpraca:
Edward Kiely, Amin M. Mohary, Devendra K. Gupta, Minju Li, Yoshiaki Tsuchida

WspĂłĹautorzy â zespóŠuznanych autorytetĂłw.


Po raz pierwszy do rÄk polskich lekarzy trafia "Atlas chirurgii dzieciÄcej" poĹwiÄcony niemal wyĹÄcznie technice chirurgicznej, obejmujÄcej szeroki zakres wad i schorzeĹ chirurgicznych wieku dzieciÄcego poszczegĂłlnych narzÄdĂłw.

DzieĹo to w znacznej mierze oparte jest na tĹumaczeniu wersji anglojÄzycznej, ktĂłra ukazaĹa siÄ w 2006 roku na rynku wydawniczym w Niemczech, pod redakcjÄ, prof. G. H.Willitala (âAtlas of Children's Surgeryâ. Pabst-Science-Publishers, 2006).
Wydanie polskojÄzyczne tego dzieĹa w wielu miejscach zostaĹo poprawione, uzupeĹnione o aktualny stan wiedzy z podkreĹleniem rodzimych osiÄgniÄÄ. Dostosowano je do wymogĂłw specjalizacji i standardĂłw chirurgii dzieciÄcej w Polsce. Dodano szereg nowych rozdziaĹĂłw dotyczÄcych miÄdzy innymi: operacji jednoetapowej wargi i podniebienia autorstwa Zofii Dudkiewicz z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, podstaw biofizycznych laseroterapii w chirurgii dzieciÄcej autorstwa Prof. Ludwika Pokory (Prezes Europejskiego Towarzystwa Laseroterapii), endoterapii trzustki autorstwa Prof. Mariana SmoczyĹskiego (Klinika Gastroenterologiczna AMG), Jana Wendlanda (ZOZ nad MatkÄ i Dzieckiem w Poznaniu) na temat leczenia ĹźylakĂłw powrĂłzka nasiennego oraz Piotra Wojciechowskiego (Uniwersytecki Szpital DzieciÄcy w Krakowie) o moĹźliwoĹci stosowania protez w zespalaniu wrodzonej niedroĹźnoĹci przeĹyku. UwzglÄdniono nowe technologie w resekcji miÄĹźszu wÄtroby u dzieci z zastosowaniem lasera o wiÄzce 200 Îźm, energii 40â50 W i prÄdkoĹci 1â2 mm/s, rozdzielacza ultradĹşwiÄkowego (CUSA) i i noĹźa harmonicznego rozdzielajÄcych tkankÄ wÄtrobowÄ dziÄki ruchom koĹcĂłwki urzÄdzenia z czÄstotliwoĹciÄ 30.000â40.000 ruchĂłw o nanometrowej amplitudzie.
RozdziaĹ autorstwa JĂźrgena Waldschmidta poĹwiÄcony zastosowaniu laserĂłw w chirurgii dzieciÄcej zostaĹ w znacznej mierze uaktualniony i znaczÄco uzupeĹniony przez Prof. Ludwika PokorÄ.
W atlasie skoncentrowano siÄ gĹĂłwnie na opisie technik operacyjnych krok po kroku, powikĹaniach oraz moĹźliwoĹci zapobiegania im. Opisano szczegĂłĹowo róşnorodne procedury operacyjne w ponad 100 typowych schorzeniach chirurgicznych, wadach rozwojowych i innych malformacjach. UwzglÄdniono techniki chirurgiczne maĹoinwazyjne (laparo- i torakoskopowe) oraz z zastosowaniem rozdzielacza ultradĹşwiÄkowego i noĹźa harmonicznego. Te ostatnie metody ĹÄcznie z laseroterapiÄ kontaktowÄ sÄ szczegĂłlnie przydatne w leczeniu nowotworĂłw zĹoĹliwych. Wskazano na duĹźÄ przydatnoĹÄ efektu transluminacji w zachowaniu pĹaszczyzny preparowania, np. w odnalezieniu miejsca perforacji przeĹyku, ujĹcia przetok przeĹykowo-tchawiczych, odbytniczo-cewkowych czy przewodu şóĹciowego w niedroĹźnoĹciach bĹoniastych dwunastnicy. PodkreĹlono zalety laseroterapii chirurgii otwartej narzÄdĂłw miÄĹźszowych miÄdzy innymi pĹuc, wÄtroby, trzustki. ZaletÄ stosowania promieniowania lasera YAG:Nd (1064 nm) w torakochirurgii jest bezkrwawe preparowanie z jednoczesnym zamykaniem przecinanych drobnych naczyĹ. Przecinana powierzchnia pozostaje sucha i szczelna, tak Ĺźe naciÄcie, a nawet resekcjÄ miÄĹźszu moĹźna przeprowadzaÄ na wentylowanym pĹucu. Zalety stosowania zabiegĂłw laserowych sÄ szczegĂłlnie widoczne przy resekcji silnie unaczynionych guzĂłw, gdzie zawsze istnieje ryzyko znacznej utraty krwi. Technika ta jest bardzo przydatna w usuwaniu chirurgicznym guzĂłw zĹoĹliwych, poniewaĹź jednoczasowa obliteracja eferentnych naczyĹ limfatycznych zapobiega rozsiewowi komĂłrek nowotworowych. Zastosowanie promieniowania laserowego ma waĹźne znaczenie we wszystkich operacjach wÄtroby, Ĺledziony, trzustki, nerek i gruczoĹĂłw nadnerczowych. Inne techniki, takie jak CUSA, podczerwieĹ lub diatermia nie sÄ aĹź tak dogodne. W operacjach na narzÄdach miÄĹźszowych nóş harmoniczny nie moĹźe zastÄpiÄ ânoĹźa laserowegoâ, lecz moĹźe byÄ jego uzupeĹnieniem. W atlasie zawarte sÄ teĹź podstawowe wiadomoĹci dotyczÄce laparoskopii laserowych takich jak: laparoskopowo-laserowa appendektomia, diverticulectomia uchyĹku MECKLA, organopeksja, zdwojeĹ krÄtniczo-okrÄĹźniczych, rektosigmoidektomia z zastosowaniem techniki pull through wg SWENSONA w chorobie HIRSCHSPRUNGA, cholecystektomia, hysterosalpingectomia i wiele innych procedur.
W sposĂłb nowoczesny dotÄd nieprzedstawiany opisana zostaĹa diagnostyka zaburzeĹ czynnoĹciowych anorektum z uwzglÄdnieniem rektomanometrii wektorowej. Godna uwagi jest przestrzenna â3Dâ prezentacja zwieracza uzyskana z manometrii wektorowej cewnikiem 8-kanaĹowym w ukĹadzie radialnym (obraz graficzny) jak i interpretacja uzyskanych zapisĂłw, ktĂłre w sposĂłb jasny pozwalajÄ zrozumieÄ istotÄ tych badaĹ rektomanometrycznych jak i takich pojÄÄ jak dĹugoĹÄ zwieracza, ciĹnienie zapewniajÄce trzymanie stolca, dĹugoĹÄ HPZ, indeks asymetrii i innych.
Atlas daje wyczerpujÄcy przeglÄd wybranych zagadnieĹ, stanowiÄcych istotÄ chirurgii dzieciÄcej, w tym takĹźe tych z pogranicza torakochirurgii, laryngologii, chirurgii plastycznej czy urologii, bÄdÄcych do niedawna integralnÄ czÄĹciÄ naszej specjalnoĹci, a obecnie podlegajÄce procesowi wyodrÄbnienia jako samodzielne dyscypliny kliniczne. DokĹadnie opisany sposĂłb zakĹadania tracheostomii przez Kurta Gdanietza pozwala na zapobieĹźenie niepotrzebnym powikĹaniom, a opisana technika tego zabiegu jest przydatna nie tylko dla specjalistĂłw laryngologĂłw ale chirurgĂłw dzieciÄcych i ogĂłlnych.
Po kaĹźdym rozdziale w oparciu o IDBEC (MiÄdzynarodowa Baza Danych Nadzwyczajnych PrzypadkĂłw) przedstawiono punkty krytyczne, moĹźliwoĹci zapobiegania powikĹaniom oraz sĹowa kluczowe.
PoszczegĂłlne zagadnienia przedstawione zostaĹy w sposĂłb przejrzysty, ciekawy i czytelny, oparty na peĹnej znajomoĹci przedstawianych zagadnieĹ i wĹasnym bogatym doĹwiadczeniu zawodowym.
W opracowanie i wydanie atlasu wĹoĹźono ogrom pracy, doĹwiadczenia klinicznego i badaĹ naukowych. Róşne techniki operacyjne zostaĹy opisane przez czoĹowych chirurgĂłw dzieciÄcych z caĹego Ĺwiata, a poszczegĂłlne etapy operacyjne opatrzone doskonaĹymi rycinami. Przy kaĹźdym rozdziale zamieszczone sÄ "Punkty krytyczne â Jak uniknÄÄ powikĹaĹ".
W zespole AutorĂłw znajdujÄ siÄ specjaliĹci tej miary jak: Edward Kiely, W. Hardy Hendren, Yoshiaki Tsuchida, Alberto Pena, Achmed T. Hadidi, Donald Nuss i wielu innych. ZespóŠten zostaĹ starannie dobrany.
DzieĹo to stanowi uzupeĹnienie wydanych wczeĹniej dwĂłch pozycji, tj. âChirurgii noworodkaâ pod red. prof. Piotra KaliciĹskiego oraz âChirurgii dzieciÄcejâ pod red. prof. Jerzego Czernika.
Atlas przeznaczony jest nie tylko dla chirurgĂłw dzieciÄcych, ale takĹźe chirurgĂłw ogĂłlnych, urologĂłw, pediatrĂłw oraz lekarzy medycyny rodzinnej opiekujÄcy siÄ dzieÄmi.

Prof. dr hab. med. CzesĹaw Stoba
Naczelny Redaktor Wydania Polskiego
Information
Concerning the polish edition of âAtlas of Childrenâs Surgeryâ (Atlas Chirurgii Dzieciecej),
Edition by Czeslaw Stoba and GĂźnter Willital
Co-operation:
Edward Kiely, Amin M. Mohary, Devendra K. Gupta, Minju Li, Yoshiaki Tsuchida

It required a great deal of expiries and effort to put this book together, however the final result has overcome the expectations. The âAtlasâ provides all the contemporary surgical knowledge necessary for safety and success, being definitely the most up-to-date pediatric surgical source ever published in Poland.
The âAtlas of Childrenâs Surgeryâ, first time published in Poland, is almost entirely devoted to surgical techniques and comprises a wide scope of childhood anomalies and diseases of various organs.
The polish edition is based on the translation of the English version, published in Germany by GH Willital (âAtlas of Children's Surgeryâ. Pabst-Science-Publishers, 2006).
It has been revised and updated, stressing the progress made by the world and polish medicine and modified to meet the needs of specialization and standards of polish pediatric surgery.
Pliki do pobrania:

Dane techniczne

Autor Czesław Stoba i Günter Willitala
Rok wydania 2008
Oprawa twarda
Liczba stron 688
Format 210x297
ISBN 978-83-7380-606-1
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl