Publikacje naukowe

Wydajemy recenzowane monografie naukowe

 

Informujemy, że Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o. znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – poziom I (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe) i podejmuje się ich kompleksowego i profesjonalnego przygotowania i wydania drukiem.

 

Zasady etyki wydawniczej

Chcąc przeciwdziałać nieuczciwym praktykom publikacyjnym, Wydawnictwo „Bernardinum” stosuje zasady etyki publikacyjnej, określone na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE) i zawarte w Kodeksie Postępowania COPE (https://publicationethics.org/guidance).

 

Zasady ogólne

 1. Wydawnictwo przestrzega norm etycznych oraz intelektualnych.
 2. Wydawnictwo czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki wydawniczej przez autorów, recenzentów i redakcję, dbając również o rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.
 3. Decyzję o przyjęciu publikacji do planu wydawniczego podejmuje Zarząd Wydawnictwa, biorąc pod uwagę profil Wydawnictwa, tematykę tekstu, oryginalność ujęcia i jego przydatność dla odbiorców.
 4. Wydawnictwo realizuje procedury antyplagiatowe i stosuje wszelkie dostępne środki (zasoby Internetu, bibliotek, programy antyplagiatowe) w celu zapobiegania:
 • plagiatom – przywłaszczeniu cudzego utworu w całości bądź w części;
 • autoplagiatom – opublikowaniu własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie;
 • ghostwritingowi – pominięciu w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację;
 • guest authorshipowi – przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła.
 1. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz publikacji.
 2. Wydawnictwo publikuje recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój nauki.
 3. Recenzja wydawnicza publikacji naukowej jest wewnętrznym dokumentem Wydawnictwa.
 4. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

 1. Autor jest zobowiązany do zachowania standardów rzetelności naukowej oraz przestrzegania zasad etyki wydawniczej.
 2. Autor jest zobowiązany do przekazania wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie stanowi w żadnej części plagiatu lub autoplagiatu oraz nie zostało zgłoszone do publikacji w innych wydawnictwach.
 3. Autor jest zobowiązany zapewnić, że przekazane wydawnictwu prawa autorskie do utworu w dniu jego przyjęcia przez Wydawnictwo nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawnictwo nie narusza dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
 4. Przekazany przez autora utwór jest publikowany na podstawie umowy wydawniczej autorskiej, regulującej wszelkie sprawy prawnoautorskie.
 5. W przypadku prac zbiorowych redaktor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.
 6. Redaktor pracy zbiorowej ma obowiązek upewnić się, że autorzy utworów akceptują poprawki wniesione na etapie przygotowania tekstu do druku.

 

Procedura recenzowania publikacji naukowych

 1. Procedura recenzyjna publikacji naukowych jest dwuetapowa.
 2. Na pierwszym etapie tekst publikacji naukowej oceniany jest pod względem formalnym i tematycznym przez redakcję Wydawnictwa; na drugim – podlega recenzji wydawniczej przeprowadzonej przez dwóch niezależnych recenzentów wskazywanych przez Wydawnictwo, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy utwór.
 3. Recenzowanie tekstów odbywa się według modelu rekomendowanego przez MNiSW, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 4. Recenzje wydawnicze mają charakter poufny i są udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w proces redakcyjny.
 5. Recenzentem publikacji naukowej może być pracownik naukowy z tytułem doktora, doktora habilitowanego lub profesora.
 6. Recenzentem nie może być osoba:
 • zaangażowana w tym samym ośrodku naukowym, do którego afiliowany jest autor publikacji naukowej;
 • uczestnicząca w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim bądź w postępowaniu habilitacyjnym autora recenzowanej publikacji;
 • pozostająca w zależności służbowej od autora recenzowanej publikacji;
 • pozostająca względem autora w bezpośrednich relacjach osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt interesów).
 1. Recenzenci sporządzają recenzje w terminie ustalonym z Wydawnictwem na formularzu recenzyjnym przygotowanym przez Wydawnictwo.
 2. Recenzje muszą być obiektywne, a wszelkie uwagi recenzenta winny być merytorycznie uargumentowane.
 3. Recenzenci oceniają zasadność opublikowania tekstu, określając:
 • trafność podjętej problematyki oraz jej oryginalność na rynku wydawniczym;
 • ewentualne usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści publikacji;
 • propozycje zmian w treści, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności publikacji na rynku wydawniczym.
 1. W zakończeniu recenzji recenzent powinien zamieścić jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia utworu do publikacji lub jego odrzucenia.
 2. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Zarząd Wydawnictwa, po zapoznaniu się z uwagami zawartymi w recenzji i ostatecznej wersji utworu dostarczonej przez autora.
 3. Kontakt: publikacje@bernardinum.com.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl